Llámanos 93 588 13 02

icono búsqueda
 • img1.jpg
 • img2.jpg
 • img3.jpg
 • img4.jpg
 • img5.jpg
 • img6.jpg

Rehabilitació i restauració d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Rehabilitación y restauración
Fachadas - Rehabilitación fachada
C/ del Duc, Barcelona -

Les Feines realitzades consistiren en:

 • Muntatge de bastida tubular.
 • Neteja general de la façana mitjançant aigua i detergents neutres per eliminar brutícia superficial.
 • Neteja específica d’elements ornamentals, motllures i baranes forjades mitjançant raig abrasiu de silicat d’alumini a pressió controlada.
 • Reparació de fissures, esquerdes de llosanes de balcó i ancoratges de baranes, mitjançant sanejat de les armadures amb doll de sorra i reposició de volums amb morters de reparació.
 • Impermeabilització dels plans superiors de les llosanes amb una capa de morter impermeabilitzant.
 • Restauració de les clapes d’estuc malmeses mitjançant morter de calç tradicional tintats i elaborat a l’obra.
 • Restauració de baranes i restitució dels medallons. Posterior tractament anticorrosiu.
 • Tractament cromàtic i protecció hidròfuga del conjunt de la façana mitjançant sistemes minerals de Keim (Restauro Lasur – Granital).